Grupno izmirenje faktura - opšte informacije

Funkcionalnost omogućava dužniku da jednim platnim nalogom delimično ili u potpunosti izmiri niz faktura jednog poverioca.

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

  • Kreiranje specifikacije grupnog plaćanja

Kreiranje SGP

Dužnik kreira specifikaciju grupnog plaćanja (SGP) tako što definiše broj specifikacije grupnog plaćanja a zatim prilaže niz instrukcija kojima se za dve ili više faktura navodi iznos koji treba izmiriti. Ovo se može raditi u više navrata, tj. specifikacija se može ažurirati u toku dužeg vremenskog perioda periodičnim dodavanjem ili uklanjanjem liste faktura. Prilikom svake izmene specifikacije automatski se računa i prikazuje ukupni iznos plaćanja. Kada je korisnik zadovoljan tekućom SGP on je aktivira što omogućava plaćanje. Aktivacijom se Status SGP prebacuje sa U toku u Aktivna i dalje izmene SGP nisu moguće osim ako se SGP ne deaktivira.

Broj specifikacije grupnog plaćanja se tretira isto kao i broj fakture - jedinstven je za istog dužnika i poverioca i podrazumeva ista sintaksna pravila.

Grupno plaćanje se realizuje na isti način kao i plaćanje pojedinačne fakture i sa istim šiframa plaćanja (220-226), uz tu razliku što se umesto broja fakture u PBO postavlja broj specifikacije grupnog plaćanja i ne postoji tolerancija — iznos platnog naloga mora da se poklopi u paru sa iznosom SGP.

Važno upozorenje

Korisnici ne treba da plaćaju grupna izmirenja sa šifrom plaćanja 290 jer ista neće biti registrovana u CRF.

Izmirenje SGP

Aktivirani SGP se automatski izmiruje nakon pristizanja naloga u platni promet UT. Neposredno pre realizacije izmirivanja svake pojedinačne fakture iz liste faktura SGP, sistem validira SGP poslednji put što može eventualno promeniti status SGP u Nevalidna u kom slučaju se nalog odbija. Ova situacija se dešava ukoliko je neka faktura koja učestvuje u SGP izmenjena nakon aktivacije SGP. Nakon što SGP uspešno prođe finalnu validaciju, realizuju se izmirenja na svakoj pojedinačnoj fakturi iz SGP i status same SGP prelazi u Izmirena.

SGP može biti izmirena iako neke od faktura koje su u nju uključene nisu zapravo izmirene već samo započete.

Grupna plaćanja koja ne prolaze kriterijume provere se odbijaju u platnom prometu UT.