Integracija

Integracija funkcionalnost CRF servisa u druge informacione sisteme postiže se upotrebom CRF REST servisa (RCRF).

Napomena

Ciljna grupa za informacije iz ovog dokumenta su IT profesionalci. Informacije nisu od značaja za ostale učesnike sistema.

Napomena

U svrhu implementacije i lakšeg testiranja eksternih integrativnih servisa, podignuto je i stavljeno u funkciju javno testno okruženje CRF REST servisa, dostupno na adresi https://crfrtest.trezor.gov.rs. Servisi javnog testnog okruženja su funkcionalno identični produkcionim servisima (što ne uljučuje korisničke podatke) i potrebno ih je koristiti u ranim fazama integracije, obzirom da je masovan unos testnih podataka na produkcione servise zabranjen.

JSON Standardizacija

Napomena

Nakon nadogradnje servisa za 2020, prestala je podrška za stari tip serijalizacije JSON objekata.

Podrška za implicitnu konverziju tekstualnih tipova u okviru JSON objekta više nije omogućena. Stoga je neohpodno doslovce pratiti specifikaciju o integraciji kada se radi o tipovima podataka prosleđenim servisu.

Primer nevalidnog zahteva

$invoices = @(
  @{
    DebtorCompanyNumber = '10523'
    InvoiceNumber    = 'Racun 18/01'
    Amount       = '1001'
    IssueDate      = '2018-02-28'
    Comments      = 'Komentar 1'
  }
  @{
    DebtorCompanyNumber = '10523'
    InvoiceNumber    = 'Racun 18/02'
    Amount       = '1002.33'
    IssueDate      = '2018-02-28'
    Comments      = 'Komentar 2'
    Lifetime      = '88'
  }
) | ConvertTo-Json

irm "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/invoice/register" @params -Body $invoices

Stara instanca JSON serijalizacije je u ovom slučaju propuštala zahtev, obzirom da je implicitna konverzija tekstualnih tipova prevodila vrednosti Amount i Lifetime iz string tipa u očekivane decimal, odnosno integer vrednosti. Aktuelna verzija servisa u ovom zahtevu eksplicitno očekuje tipove decimal i integer i vratiće odgovarajuću grešku o serijalizaciji, ukoliko taj kriterijum nije ispunjen.

Primer validnog zahteva

$invoices = @(
  @{
    DebtorCompanyNumber = '10523'
    InvoiceNumber    = 'Racun 18/01'
    Amount       = 1001
    IssueDate      = '2018-02-28'
    Comments      = 'Komentar 1'
  }
  @{
    DebtorCompanyNumber = '10523'
    InvoiceNumber    = 'Racun 18/02'
    Amount       = 1002.33
    IssueDate      = '2018-02-28'
    Comments      = 'Komentar 2'
    Lifetime      = 88
  }
) | ConvertTo-Json

irm "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/invoice/register" @params -Body $invoices

Pristup

API funkcijama se pristupa preko adrese https://rcrf.trezor.gov.rs. Svaki poziv ima prefiks api i opciono verziju u putanji vX.Y:

 • /api/invoice/register
  Poziva poslednju verziju funkcije.
 • /api/v1.1/invoice/register
  Poziva verziju 1.1 funkcije.

Zaglavlje rezultata svakog poziva sadrži atribut api-supported-versions koji lista sve raspoložive verzije funkcije. Poslednja verzija API-ja je dodatno označena sufiksom current, npr. 1.1-current.

Neaktuelne verzije API-ja zastarevaju (eng: deprecation) i biće uklonjene. Uklanjanje se neće vršiti ranije od 3 meseca od trenutka raspoloživosti nove verzije.

Primer validnog zahteva:

curl "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/login/ping"        # CLI
Invoke-RestMethod "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/login/ping"  # Powershell

PowerShell napomena

U Microsoft PowerShell (do verzije 5), curl je alijas na Invoke-WebRequest koji nema iste parametre kao i curl.exe, native CLI aplikacija. U ovom kontekstu potrebno je dodati ekstenziju prilikom poziva - curl.exe.

API koristi JSON format za razmenu podatka i osim ako je drugačije napomenuto, ContentType za svaki request je application/json. Većina funkcija vraća rezultat kao atribute payload objekta.

Upozorenje

Postoji maksimalna frekvencija upotrebe svake konkretne funkcije RCRF servisa (eng: Rate Limiter).

Na primer, neke funkcije je moguće koristiti maksimalno jednom u sekundi.

Navedeni primeri korišćenja zahtevaju minimalno PowerShell 3+ (provera lokalne verzije: $host.Version.Major -gt 3) koji dolazi preinstaliran na Windows 10 operativnom sistemu a može se instalirati i na Unix-like sistemima.

Autentikacija i autorizacija

Pristup sistemu zahteva autentikaciju. Pristup funkcionalnostima zahteva odgovarajuća aplikativna prava (autorizaciju).

RCRF koristi JWT1 standard za autentikaciju i autorizaciju. Pristup se ostvaruje preuzimanjem access tokena pozivom /api/login funkcije. Poziv svih drugih funkcija zahteva da u zaglavlju (eng: Headers) postoji Authorization atribut sa vrednošću Bearer <accessToken>.

Poruke o greškama koje se javljaju kod pristupa API funkcijama usled neodgovarajuće autentikacije ili autorizacije su:

Code Message Opis
401 Unauthenticated Korisnik nije autentikovan
403 Unauthorized Korisnik nema odgovarajuće ovlašćenje za korišćenje funkcionalnosti

/api/login

Preuzimanje pristupnog token koristeći korisnički nalog i lozinku.

Metod
POST
Atributi
login [string]
Korisnički nalog
password [string]
Korisnička lozinka
Rezultat
{creationTime, accessToken, refreshToken}
Primer poziva u PowerShell-u

$params = @{
  Method   = 'Post'
  Uri     = "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/login"
  ContentType = 'application/json'
  Body    = @{ login = 'foo'; password = 'bar' } | ConvertTo-Json
}
Invoke-RestMethod @params
Izlaz
{
  "creationTime": "2018-02-23T21:00:30.5262037+01:00",
  "accessToken":  "eyJ1ba1A3jdeC0....",
  "refreshToken": "eyJ1bmlxdWVfbm...."
}

Ograničenja

Ograničenje Vrednost Komentar
Maksimalni broj neuspelih prijava 3 Pristup korisniku se blokira na 1 minut
Vreme trajanja accessToken-a u minutima 20

API

Verzija: 1.1

Funcija Opis
invoice/<idf> Detalji konkretne fakture
invoice/paged-liabilities Grupni pregled faktura
invoice/register Registrovanje jedne ili više faktura
invoice/assign Kreiranje asigancije
invoice/cancel Otkazivanje jedne ili više faktura
invoice/cancel-assign Otkazivanje asignacije
invoice/change-amount Izmena iznosa
invoice/revert-amount Otkaz izmene iznosa
invoice/validate Testiranje izmirenja fakture

/api/invoice/<idf>

Detalji konkretne fakture.

Metod
GET
Rezultat
invoice [object]
JSON objekat koji sadrži sve detalje fakture
Primer poziva u PowerShell-u
irm "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/invoice/285F" -Headers @{Authorization = "Bearer $accessToken"}
{
"status": {
        "message": "Success",
        "code": 0
      },
"liability": {
        "id": 2309,
        "createdId": 2550,
        "invoiceId": "285F",
        "creditorId": 1618,
        "creditorName": "Specijalna bolnica za ...",
        "creditorCompanyNumber": "17512579",
        "creditorTaxIdNumber": "103079070",
        "debtorName": "MF-UPRAVA ZA TREZOR",
        "debtorCompanyNumber": "10523",
        "invoiceNumber": "Racun 18/02",
        "issueDate": "2018-02-23T12:48:00",
        "creationDate": "2018-02-23T12:48:56.5633333",
        "importDate": "2018-02-26T12:48:56.5633333",
        "dueDate": "2018-04-27T12:48:56.5633333",
        "amount": 1000.00,
        "settledAmount": 0.00,
        "status": 1,
        "settled": false,
       ...
      }

Statusi fakture

Vrednost Status Opis
1 Aktivna Aktivna registrovana faktura
2 Nevalidna Faktura je odbijena od strane dužnika - dostupno samo za eFakture
3 Otkazana Fakturu je otkazao poverilac
4 Delimično izmirena Faktura je delimično izmirena u parcijalnom iznosu
5 Izmirena Faktura je izmirena
6 Asignirana Dužnik je asignirao fakturu drugom dužniku
7 Profaktura Profaktura

/api/invoice/paged-liabilities

Grupni pregled faktura sa paginacijom, filtriranjem i sortiranjem. Zahtev implementira standardizovan query parametarski model pretrage. Odgovor je niz invoice objekata.

Metod
Get
Parametri
debtorCompanyNumber [string]
JBKJS dužnika
creditorName [string]
Naziv poverioca
debtorName [string]
Naziv dužnika
side [string]
Pretraga dužnika/poverilaca, vrednosti debtor, creditor
formattedInvoiceNumber [string]
Broj fakture
amount [decimal]
Iznos
settledAmount [decimal]
Izmireni iznos
status [int]
Status fakture
creationDate [string]
Datum kreiranja, YYYY-MM-DD format
dueDate [string]
Zakonski rok izmirenja, YYYY-MM-DD format
currentPageSize [int]
Broj faktura po paginaciji
currentPage [int]
Strana paginacije

Napomena

Obavezno je navesti parametar side, kako bi se utvrdila strana pretrage. Za datumske i parametre sa iznosima, neophodno je dodati sufiks -from ili -to‚ kako bi se označio početak odnosno kraj opsega, npr. settledAmount-from.

Rezultat
invoice [object]
Niz JSON objekata sa informacijama o fakturi.
Primer poziva u PowerShell-u
$Page  = 1
$PerPage = 5
$Side  = 'debtor'
$QueryParams = @{
  debtorCompanyNumber = '10523'
  "amount-From"    = 10
  "amount-To"     = 1000
} 

$query = $QueryParams.GetEnumerator() | % { 'filter[{0}]={1}' -f $_.Key, $_.Value }
$params = @{
  Uri   = "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/invoice/paged-liabilities?$($query -join '&')&page=$Page&perPage=$PerPage&side=$Side"
  Headers = @{Authorization = "Bearer $accessToken"}
}
Invoke-RestMethod @params
Primer sirovog query upita
invoice/paged-liabilities?filter%5Bside%5D=creditor&filter%5BdebtorCompanyNumber%5D=10523&perPage=5&side=creditor

Ograničenja

Ograničenje Vrednost Komentar
currentPageSize 50 Maksimalni broj faktura po upitu

/api/invoice/register

Registrovanje jedne ili više faktura. Telo zahteva je niz invoice objekata.

Metod
Post
Atributi fakture
DebtorCompanyNumber [string]
JBKJS dužnika
InvoiceNumber [string]
Broj fakture
Amount [decimal]
Iznos
IssueDate [string]
Datum izdavanja, YYYY-MM-DD format
Comments [string]
Komentar (opciono)
Lifetime [integer]
Rok važenja profakture (opciono - ako postoji objekat se tretira kao profaktura)
Rezultat
v1.0 - IDFList [string[]]
Niz IDF brojeva u istom redosledu kao i ulazne fakture
v1.1 - Result [object[]]
Niz JSON objekata od kojih svaki sadrži 2 JSON objekta - liability i liabilityError pri čemu je drugi null ukoliko faktura nema grešaka.
Primer poziva u PowerShell-u

Prikazuje registrovanje jedne fakture i jedne profakture.

$invoices = @(
  @{
    DebtorCompanyNumber = '10523'
    InvoiceNumber    = 'Racun 18/01'
    Amount       = 1001
    IssueDate      = '2018-02-28'
    Comments      = 'Komentar 1'
  }
  @{
    DebtorCompanyNumber = '10523'
    InvoiceNumber    = 'Racun 18/02'
    Amount       = 1002.33
    IssueDate      = '2018-02-28'
    Comments      = 'Komentar 2'
    Lifetime      = 88
  }
) | ConvertTo-Json

irm "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/invoice/register" @params -Body $invoices

Ograničenja

Ograničenje Vrednost Komentar
Request limit per second 1
Invoice limit per request 1000
Invoice limit per month 30.000 podrazumevani, veći se može dobiti po zahtevu UT

/api/invoice/assign

Kreiranje asignacije.

Metod
Post
Atributi
InvoiceID [string]
IDF fakture
AssignmentContractNumber [string]
JBKJS asignatora
DebtorCompanyNumber [string]
JBKJS asignanta (novog dužnika)

/api/invoice/cancel

Otkazivanje jedne ili više faktura. Telo zahteva je niz objekata otkaza.

Metod
Post
Atributi otkaza
invoiceId [string]
IDF fakture koju treba otkazati
cancelComments [string]
Komentar otkaza

/api/invoice/cancel-assign

Otkazivanje asignacije.

Metod
Post
Atributi
invoiceId [string]
IDF asignirane fakture za koju treba otkazati asignaciju

/api/invoice/change-amount

Izmena iznosa konkretne fakture

Metod
Post
Atributi
invoiceId [string]
IDF fakture
amount [decimal]
Iznos izmene
comments [string]
Komentar
Rezultat
id [integer]
Identifikator izmene iznosa

/api/invoice/revert-amount

Otkaz izmene iznosa konkretne fakture

Metod
Post
Atributi
id [integer]
Identifikator izmene iznosa
cancelComments [string]
Komentar

/api/invoice/validate

Testiranje izmirenja jedne ili više faktura koristeći elemente naloga za prenos. Telo zahteva je niz settlement objekata.

Izmirenje se ne smatra validnim ako bilo šta od navedenih stavki nije zadovoljeno:

 1. nije moguće identifikovati fakturu koja se odnosi na datog poverioca (MB,PIB) i dužnika (JBKJS) sa datim pozivom na broj odobrenja (PBO) (set ovih atributa jednoznačno određuje fakturu i može se koristiti umesto IDF-a); KJS se može identifikovati upotrebom MB/PIB kombinacije ako je jedinstvena odnosno JBKJS/PIB kombinacijom. Ukoliko prosleđeni MB/PIB odgovara više KJS
 2. atribut settledAmount (sr: Izmireni iznos) premašuje preostali iznos na fakturi
 3. faktura je već zatvorena (izmirena ili otkazana)

Ukoliko je testiranje izmirenja uspešno, korisnik među podacima dobija IDF odgovarajuće fakture.

Atributi identifikacije poverioca - PIB i MB - moraju da budu asocirani sa računom odobrenja u RIR NBS. Funkcija ne radi ovu kontrolu i odgovornost korisnika je da ovo proveri - ukoliko se prilikom obrade naloga u platnom prometu UT ispostavi da nije tako, nalog će biti odbijen.

Metod
Post
Atributi izmirenja
debtorCompanyNumber [string]
Identifikator dužnika - JBKJS
creditorCompanyNumber [string]
Identifikator poverioca - MB ili JBKJS
creditorTaxIdNumber [string]
Poreski identifikator poverioca - PIB
invoiceNumber [string]
Broj fakture, ne mora biti prečišćen od simbola već kao na nalogu za prenos u polju PBO
settledAmount [decimal]
Iznos izmirenja koji se testira
bank [string]
Broj banke, trenutno jedino 840
Rezultat
Result [object]
Rezultat sadrži 2 objekta, settlement i settlementError. Validacija je uspešna ako settlementError == null, inače objekat settlement sadrži IDF (invoiceId)

Ograničenja:

Ograničenje Vrednost
Request limit per second 10
Invoice limit per request 1000