Integracija

Integracija funkcionalnost CRF servisa u druge informacione sisteme postiže se upotrebom CRF REST servisa (RCRF).

Napomena

Ciljna grupa za informacije iz ovog dokumenta su IT profesionalci. Informacije nisu od značaja za ostale učesnike sistema.

Pristup

API funkcijama se pristupa preko adrese https://rcrf.trezor.gov.rs. Svaki poziv ima prefiks api i opciono atribut u zaglavlju Api-Version.

Primer validnog zahteva:

curl "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/login/ping"        # CLI
Invoke-RestMethod "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/login/ping"  # Powershell

PowerShell napomena

U Microsoft PowerShell (do verzije 5), curl je alijas na Invoke-WebRequest koji nema iste parametre kao i curl.exe, native CLI aplikacija. U ovom kontekstu potrebno je dodati ekstenziju prilikom poziva - curl.exe.

API koristi JSON format za razmenu podatka i osim ako je drugačije napomenuto, ContentType za svaki request je application/json. Većina funkcija vraća rezultat kao atribute payload objekta.

Upozorenje

Postoji maksimalna frekvencija upotrebe svake konkretne funkcije RCRF servisa (eng: Rate Limiter).

Na primer, neke funkcije je moguće koristiti maksimalno jednom u sekundi.

Navedeni primeri korišćenja zahtevaju minimalno PowerShell 3+ (provera lokalne verzije: $host.Version.Major -gt 3) koji dolazi preinstaliran na Windows 10 operativnom sistemu a može se instalirati i na Unix-like sistemima.

Autentikacija i autorizacija

Pristup sistemu zahteva autentikaciju. Pristup funkcionalnostima zahteva odgovarajuća aplikativna prava (autorizaciju).

RCRF koristi JWT1 standard za autentikaciju i autorizaciju. Pristup se ostvaruje preuzimanjem access tokena pozivom /api/login funkcije. Poziv svih drugih funkcija zahteva da u zaglavlju (env: Headers) postoji Authorization atribut sa vrednošću Bearer <accessToken>.

Poruke o greškama koje se javljaju kod pristupa API funkcijama usled neodgovarajuće autentikacije ili autorizacije su:

Code Message Opis
401 Unauthenticated Korisnik nije autentikovan
403 Unauthorized Korisnik nema odgovarajuće ovlašćenje za korišćenje funkcionalnosti

/api/login

Preuzimanje pristupnog tokena koristeći korisnički nalog i lozinku.

Metod
POST
Atributi
login [string]
Korisnički nalog
password [string]
Korisnička lozinka
Rezultat
{creationTime, accessToken, refreshToken}
Primer poziva u PowerShell-u

$params = @{
  Method   = 'Post'
  Uri     = "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/login"
  ContentType = 'application/json'
  Body    = @{ login = 'foo'; password = 'bar' } | ConvertTo-Json
}
Invoke-RestMethod @params
Izlaz
{
  "creationTime": "2018-02-23T21:00:30.5262037+01:00",
  "accessToken":  "eyJ1ba1A3jdeC0....",
  "refreshToken": "eyJ1bmlxdWVfbm...."
}

Napomenе

 • Pristup korisniku se blokira na 1 minut ukoliko 3 puta uzastopno pošalje pogrešnu lozinku.
 • Pristupni token zastareva nakon 20 minuta.

API

Verzija: 1.0.0.1

Funcija Opis
invoice/<idf> Detalji konkretne fakture
invoice/register Registrovanje jedne ili više faktura
invoice/assign Kreiranje asigancije
invoice/cancel Otkazivanje jedne ili više faktura
invoice/cancel-assign Otkazivanje asignacije

/api/invoice/<idf>

Detalji konkretne fakture.

Metod
GET
Rezultat
{invoice}
Primer poziva u PowerShell-u
irm "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/invoice/285F" -Headers @{Authorization = "Bearer $accessToken"}
{
"status": {
        "message": "Success",
        "code": 0
      },
"payload": {
        "id": 2309,
        "createdId": 2550,
        "invoiceId": "285F",
        "creditorId": 1618,
        "creditorName": "Specijalna bolnica za ...",
        "creditorCompanyNumber": "17512579",
        "creditorTaxIdNumber": "103079070",
        "debtorName": "MF-UPRAVA ZA TREZOR",
        "debtorCompanyNumber": "10523",
        "invoiceNumber": "Racun 18/02",
        "issueDate": "2018-02-23T12:48:00",
        "creationDate": "2018-02-23T12:48:56.5633333",
        "importDate": "2018-02-26T12:48:56.5633333",
        "dueDate": "2018-04-27T12:48:56.5633333",
        "amount": 1000.00,
        "settledAmount": 0.00,
        "status": 1,
        "settled": false,
       ...
      }

/api/invoice/register

Registrovanje jedne ili više faktura. Telo zahteva je niz invoice objekata.

Metod
Post
Atributi fakture
DebtorCompanyNumber [string]
JBKJS dužnika
InvoiceNumber [string]
Broj fakture
Amount [string]
Iznos
IssueDate [string]
Datum izdavanja, YYYY-MM-DD format
Comments [string]
Komentar
Lifetime [integer]
Rok važenja (profaktura)
Rezultat
Niz IDF brojeva u istom redosledu kao i ulazne fakture
Primer poziva u PowerShell-u

Prikuzuje registrovanje jedne fakture i jedne profakture.

$invoices = @(
  @{
    DebtorCompanyNumber = '10523'
    InvoiceNumber    = 'Racun 18/01'
    Amount       = 1001
    IssueDate      = '2018-02-28'
    Comments      = 'Komentar 1'
  }
  @{
    DebtorCompanyNumber = '10523'
    InvoiceNumber    = 'Racun 18/02'
    Amount       = 1002.33
    IssueDate      = '2018-02-28'
    Comments      = 'Komentar 2'
    Lifetime      = 88
  }
) | ConvertTo-Json

irm "https://rcrf.trezor.gov.rs/api/invoice/register" @params -Body $invoices

Napomenе

 • Rate limit: max 1 request/s.

/api/invoice/assign

Kreiranje asigancije.

Metod
Post
Atributi
InvoiceID [string]
IDF fakture
AssignmentContractNumber [string]
JBKJS asignatora
DebtorCompanyNumber [string]
JBKJS asignanta (novog dužnika)

/api/invoice/cancel

Otkazivanje jedne ili više faktura. Telo zahteva je niz objekata otkaza.

Metod
Post
Atributi otkaza
invoiceId [string]
IDF fakture koju treba otkazati
cancelComments [string]
Komentar otkaza

/api/invoice/cancel-assign

Otkazivanje asignacije.

Metod
Post
Atributi
invoiceId [string]
IDF asignirane fakture za koju treba otkazati asignaciju