Registracija fakture - opšte informacije

CRF servis omogućava ovlašćenom korisniku registrovanje jedne ili više faktura za PL koga predstavlja.

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

 • Kreiranje fakture

Registracija fakture može se obaviti na dva načina:

Za uspešno registrovane fakture CRF sistem generiše jedinstveni identifkator fakture - IDF.

Detaljima registrovanih faktura se može pristupiti putem Internet adrese:

https://crf.trezor.gov.rs/invoices/<IDF>

Pristup ovoj fakturi/adresi je dozvoljen lokalnim korisnicima koji imaju ovlašćenje Pregled fakture i to:

 1. Lokalni korisnici poverioca - PL koji je registrovao fakturu
 2. Lokalni korisnici dužnika - KJS koji plaća fakturu
 3. Lokalni korisnici nadređenih PL - pristup fakturama IBK dužnika je takođe dozvoljen nadređenim DBK

Info

Nije moguće da korisnik koji pripada datom PL registruje fakturu za drugo PL, čak i ako je nadređena organizacija tom PL. Registraciju fakture može sprovesti isključivo korisnik koje pripada datom PL.

Elementi registracije fakture

Registracija uključuje sledeće atribute:

 1. Identifikacija dužnika - JBKJS 1
 2. Broj fakture
 3. Datum nastanka fakture
 4. Ukupan iznos fakture - osnovica + PDV
 5. Komentar unosioca
 6. Rok trajanja u danima (samo za profakturu)

Detalji ovih atributa su dostupni u dokumentu za grupni unos.

Elementi kreirane fakture ne mogu se menjati nakon unosa. U slučaju greške, korisnik otkazuje fakturu i registruje novu sa ispravno popunjenim podacima.

Profaktura

Profaktura se razlikuje od fakture po atributu rok važenja.

U CRF se profaktura ponaša isto kao faktura sa sledećim razlikama:

 • Profakturu će sistem automatski otkazati nakon isteka roka važenja ukoliko nisu započeta plaćanja. Rok važenja profakture se računa u odnosu na atribut Datum Izdavanja na koji se dodaje Rok važenja u danima pri čemu nastali datum mora biti u budućnosti.
 • Ukoliko je profaktura delimično izmirena, računanje roka izmirenja započinje od dana registrovanja prve uplate
 • Asignacija profakture kreira dodeljenu profakturu sa svim drugim uobičajenim pravilima
 • Status profakture je Profaktura dok ne postoje izmirenja, za razliku od fakture koja tada ima status Aktivna

Pravila za unos polja Broj fakture

Vrednost atributa Broj fakture mora se navesti koristeći sledeće karaktere na opisani način:

 1. engleska latinična slova - bez srpskih dijakritičkih karaktera č ć š ž đ
 2. broj
 3. spejs simbol - više uzastopnih spejs simbola nije dozvoljeno
 4. simboli ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / [ \ ] ^ _ : ; < = > ? `` @ { } | ~.
 5. mora da započne i da se završi slovom ili brojem (alfanumerik)
 6. može imati maksimalno 22 karaktera
 7. broj fakture prečišćen od simbola (sadrži samo alfanumerike) mora biti jedinstven za konkrektnog dužnika

Info

Poslednje ograničenje znači da poverilac ne može istom dužniku registrovati drugu fakturu čiji se Broj fakture razlikuje samo u simbolima.

Na primer, dva broja fakture 2018 / UT / 01 i 2018-UT: 01 u prečišćenoj formi postaju 2018UT01 i zbog toga će samo jedan od njih biti dozvoljen.

Za više detalja pogledajte dokument o pravilima uparivanja.

ASCII kodovi karaktera koji se prihvataju su u rasponu 32 - 126. Svi drugi karakteri su nedozvoljeni. Svi unosi koji ne zadovoljavaju ova pravila se odbijaju sa greškom.

Sledeći primeri će biti odbijeni jer sadrže nevalidne brojeva faktura:

Broj fakture Razlog odbijanja
Faktura   1 sadrži tri spejs karaktera unutar teksta
- Faktura 1 ne počinje slovom ili brojem
Racun 1. ne završava se slovom ili brojem
Račun 1 sadrži latinično slovo č
Рачун 23 sadrži ćirilična slova

Upozorenje

Atribut Broj fakture sadrži poziv na broj odobrenja iz instrukcije za plaćanje ili broj fakture ako poverilac nije naveo instrukciju za plaćanje.

Primer:

 • Ukoliko je broj fakture 001/2018 i ne postoji posebna instrukcija za plaćanje upisuje se 001/2018.
 • Ukoliko je broj fakture 001/2018 sa posebnom instrukcijom za plaćanje na primer po modelu 97, recimo 230012018, u polje broj fakture se upisuje 230012018.

Ukoliko se ne postupi na navedeni način, sistem neće automatski prepoznati plaćanja za datu fakturu.

Kombinacija atributa Broj Fakture, MB(PL) i JBKJS jedinstvena je u sistemu. Ovo znači da poverilac istom dužniku sledeće godine ne može izdati fakturu sa istim brojem fakture kao i prethodne godine. Da bi se izbegli mogući problemi, preporuka UT je da se u broju fakture nalazi podatak o godini nastanka, npr. MFIN 18/01.

Sistemski generisani atributi

Za registrovane fakture CRF automatski generiše niz dodatnih atributa. Neki od najbitnijih atributa su objašnjeni u ovoj sekciji.

Identifikator fakture

Svakoj fakturi je u sistemu dodeljen jedinstveni identifikator fakture.

IDF se generiše tako da zadovoljava enkodiranje Crockford Base32 sa kontrolnim brojem na zadnjem mestu (modulo 37).

Kada se dekodira:

 1. crtice - se ignorišu
 2. i i l se tretiraju kao 1
 3. o se tretira kao 0
 4. veličina slova ne pravi razliku (eng: case-insensitive)

Na osnovu ovoga sledeći linkovi ka fakturi su identični:

Datum kreiranja

Datum i vreme kada je korisnik registrovao fakturu u CRF sistemu (eng: Creation date).

Ovaj dan utiče na računanje rokova izmirenja i po njemu se mogu filtrirati fakture.

Zakonski rok izmirenja

Zakonski rok izmirenja (eng: Due date) je najkasniji mogući rok za izmirenje koji se može navesti na fakturi i zakonski je regulisan.

Rok se računa se po sledećoj formuli:

Datum kreiranja + 3 + Zakonski rok + Pomeraj
Parametar Značenje
Datum kreiranja Datum kada je faktura registrovana u CRF
Zakonski rok Definisan zakonom po grupi KJS i trenutno može biti 45, 60 ili 90 dana
3 Zakonski definisan broj dana u kome poverioc mora dužniku fizički dostaviti fakturu
Pomeraj Broj dana koji se dodaje ukoliko prethodno izračunati datum pada na neradni dan (praznici i vikendi)

Parametar Zakonski rok je definisan na sledeći način:

 1. Ako je dužnik RFZZO ili njegovi IBK, rok je 90 dana
 2. Ako je poverilac KJS (svi tipovi sem 8) rok je 60 dana
 3. Ako je poverilac PPL ili KJS tipa 8 rok je 45 dana

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Član 4

Ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata ne može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 45 dana, u slučaju kada je u tom ugovornom odnosu javni sektor dužnik.

Ugovorom između subjekata javnog sektora ne može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 dana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza do 90 dana u slučaju kada je dužnik Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno korisnik sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

Status fakture

Sistem markira fakture određenim statusom radi lakšeg pregleda i filtriranja:

Status Status Engleski Značenje
Aktivna Active Faktura nema registrovanih izmirenja
Nevalidna Invalid Ne koristi se, rezervisano
Započeta Started Faktura ima registrovanih izmirenja ali nije u celosti izmirena
Izmirena Settled Faktura je u celosti izmirena
Profaktura Proinvoice Označava profakturu
Otkazana Canceled Faktura je otkazana od strane poverioca i nije predmet izmirivanja
Asignirana Assignated Faktura je prenesena na drugog dužnika u celosti
Otvorena Open Status koji obuhvata sve neizmirene fakture - statusi aktivna, započeta i profaktura

 1. JBKJS mora da postoji u registru korisnika javnih sredstava. Registar KJS je javno dostupan na adresi https://registarkjs.trezor.gov.rs 

 2. U pitanju je ograničenje Narodne Banke Srbije i mogućih karaktera na nalogu za prenos.