Pregled specifikacije grupnog plaćanja

Na ovoj stranici su prikazani svi detalji konkretnog SGP i aktivnosti koje je nad njom moguće sprovesti.

Info

Za bolje razumevanje procesa kreiranja specifikacije grupnog plaćanja pogledajte opšte informacije o grupnim izmirenjima.

Sledeće informacije su na raspolaganju:

 • osnovni podaci o SGP
 • tabela sa listom faktura i željenim iznosima za plaćanje

Operacije koje su na raspolaganju prilikom pregleda SGP su prikazane u nastavku.

Aktivacija

SGP se mora aktivirati pre plaćanja, tj. status mora biti Aktivna. Korisnik može deaktivirati aktivnu SGP što je vraća na status U toku i ona prestaje da učestvuje kao kandidat za plaćanje u platnom prometu UT.

Status SGP se može promeniti i bez intervencije dužnika — npr. poverioc je otkazao fakturu koja je već u listi. Treba imati na umu da se stanje neke fakture koja je u listi može promeniti bilo kada nakon aktivacije. U tom slučaju sistem automatski podešava status SGP na Nevalidna što dužniku označava da je potrebna intervencija brisanja nevalidnih faktura iz SGP pre ponovnog plaćanja.

Nije moguće aktivirati SGP koji poseduje u listi nevalidne fakture. U pitanju su fakture koje su izmenjene nakon što je SGP kreirana a pre aktivacije.

Info

Termin nevalidna faktura u kontekstu SGP nema isto značenje kao i tip reklamacije nevalidna faktura već označava da su se karakteristike fakture izmenile nakon njenog dodavanja u listu faktura SGP.

Važno upozorenje

Izmena atributa bilo koje fakture koja pripada ranije aktiviranoj SGP dovodi SGP u nevalidan stastus. SGP nije moguće izmiriti platnim nalogom ako ima bilo koji drugi status osim Aktivna. Da bi se smanjila verovatnoća ovog dešavanja, potrebno je da dužnik izvrši plaćanje što pre nakon aktivacije SGP.

Otkazivanje

SGP se može otkazati, što isto kao i kod otkaza fakture, omogućava dužniku da ponovo koristi isti broj specifikacije grupnog plaćanja. Moguće je kopirati otkazani SGP prebacivanjem u tekstualni mod i kopiranjem teksta specifikacije.

Dodavanje faktura

U SGP listi faktura se nove fakture mogu dodavati u više navrata. Dodavanje se vrši unosom teksta u kome svaki red sadrži tačno jedan IDF i opciono iznos izmirenja.

Sledeći tekst sadrži 4 fakture od kojih će poslednja biti izmirena sa zadatim iznosom dok će sve druge biti izmirene u celosti:

994XKI
C74XML
164XXO
A94XQU 500
 1. Sledeća ograničenja se primenjuju prilikom dodavanje konkretne fakture u listu faktura SGP

  1. Status fakture mora biti jedan od Aktivna, Profaktura, Započeta. Otkazane i već izmirene fakture nije moguće dodati.
  2. Iznos izmirenja konkretne fakture, ukoliko je naveden, mora biti manji ili jednak preostalom neizmirenom iznosu fakture.
 2. Sledeća ograničenja se primenjuju prilikom upravljanja SGP

  1. Nije moguće aktivirati dva SGP sa istom fakturom.
  2. Maksimalni broj faktura koji SGP može da ima je 100.

Važno upozorenje

Ukoliko je potrebno jedan deo iznosa fakture izmiriti u okviru SGP1 a drugi deo iznosa iste fakture u okviru SGP2, neophodno je prvo aktivirati SGP1 i izmiriti je a zatim aktivirati SGP2 i izmiriti je. Gore navedeno pravilo (2.a) sprečava korisnike da SGP1 i SGP2 aktiviraju u istom trenutku i izmire istovremeno je nije moguće da se ista faktura nađe u dve različite aktivne SGP.

Brisanje faktura

Fakture se mogu ukloniti iz liste selektovanjem jednog ili više redova i odabirom opcije Ukloni izabrane fakture.

Podešavanje načina unosa

Moguće je menjati SGP u tabelarnom ili tekstualnom modu. Tekstualni mod se može koristiti za import/eksport SGP liste.

input_mode.gif