Kreiranje reklamacija

Pomoću ove funkcionalnosti korisnici imaju mogućnost prijave problema za registrovane fakture.

Postoje sledeće vrste reklamacija:

 1. Problem registracije fakture
 2. Problem izmirenja fakture

Reklamacije su dalje podeljene na kategorije probleme koje mogu od korisnika zahtevati unos dodatnih podataka u svrhe dokazivanja, opisivanja itd.

Aplikativno ovlašćenje

Za pregled svih reklamacija pravnog lica ne postoje posebna aplikativna ovlašćenja - svaki lokalni korisnik PL ima mogućnost uvida u postojeće reklamacije.

Za unos reklamacija potrebno je imati aplikativno ovlašćenje za pristup elementu koji se reklamira.

Poslovna pravila

 1. Reklamacija je funkcionalnost dostupna korisnicima na nivou pravnog lica - lokalni korisnici PL imaju uvid u sve reklamacije za to PL i ne mogu da vide reklamacije drugih PL
 2. Svaki korisnik ima pravo na kreiranje reklamacija i pregled svih reklamacija na nivou pravnog lica
 3. Korisnik može da prijavi jednu ili više reklamacija za konkretnu registrovanu fakturu
 4. Korisnik može da prijavi više tipova problema odabirom ponuđenih kategorija pri čemu je za svaku kategoriju problema posebno definisano je šta je potrebno proslediti od dodatnih podataka

Svaki tip reklamacije obavezno sadrži atribut Komentar korisnika. U pitanju je obavezan narativni opis problema koji se prijavljuje. Komentar može sadržati samo engleska slova, bez upotrebe tastera Enter.

Problem registracije fakture

Prijava problema kod registracije fakture sprovodi se na pregledu pojedinačne fakture izborom opcije Prijava problema.

report-issue.png

Kod ovog tipa reklamacije korisnik može prijaviti dve kategorije problema:

 1. Informacije o fakturi
  Prijava neispravnih atributa fakture, npr. zakonski rok izmirenja.
 2. Nevalidna faktura
  Osporavanje fakture - npr. dužnik smatra da je greškom zadužen i nije u mogućnosti da u neposrednom kontaktu sa poveriocem reši problem.

report-issue-liability.png

Informacije o fakturi

Ovaj tip reklamacije omogućava lokalnom korisniku reklamaciju na validnost podatka fakture:

report-issue-liability-info.png

 1. Dodatne informacije
  Naziv atributa fakture koji je predmet reklamacije, npr. Zakonski rok izmirenja.

Nevalidna faktura

Ovaj tip reklamacije omogućava pravnom licu da ospori fakturu koja ga tereti. Osporene fakture su predmet analize budžetske inspekcije preuzima dalje rešavanje spornih faktura.

report-issue-liability-invalid.png

Problem izmirenja fakture

Prijava problema kod izmirenja fakture sprovodi se na pregledu pojedinačne fakture u sekciji Informacije o izmirenjima izborom opcije Prijava problema.

report-issue-settlement.png

Kod ovog tipa reklamacije korisnik može prijaviti dve kategorije problema:

 1. Izmirenje fakture
  Dužnik prijavljuje da je faktura ostala neizmirena iako je nalogom za prenos plaćena.
 2. Otkaz izmirenja
  Dužnik prijavljuje da je faktura izmirena a ne bi trebalo, npr. izvršen je povraćaj novca od strane komercijalne banke.

report-issue-settlement-options.png

Izmirenje fakture

Ovaj tip reklamacije omogućava pravnom licu da kreira reklamaciju na izmireni iznos fakture.

report-issue-settlement-settle.png

 1. Iznos izmirenja
  Iznos koji je uplaćen nalogom za prenos.
 2. Dodatne informacije
  Podatak za reklamaciju koji se nalazi na izvodu, u svrhu dokazivanja uplate, npr. 840 180515 ISP2018135516526.

Otkaz izmirenja

Ovaj tip reklamacije omogućava pravnom licu da kreira reklamaciju na konkretno izmirenje koje je potrebno otkazati.

report-issue-settlement-cancel.png