Asignacija

Asignacija fakture je proces u kome na osnovu ugovora o asignaciji jedno pravno lice (asignator) ovlašćuje drugo pravno lice (asignanta) da izvrši instrukcije za plaćanje fakture registrovane od strane trećeg pravnog lica (poverioca).

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

  • Asignacija fakture

Kreiranje asignacije

Dužnik kreira asignaciju unosom dve vrednosti - JBKJS dužnika i Broj ugovora asignacije. Nakon pritiska na dugme Primeni, fakturi se menja status u asignirana i sistem automatski registruje (dodeljuje) fakturu JBKJS dužniku.

Status i izmirenja dodeljene fakture se nadalje reflektuju na asigniranoj fakturi.

Termini asignacije

Sledeći termini se u sistemu koriste za funkcionalnost asignacije:

Termin Značenje
Asignacija Dodela registrovane fakture od strane dužnika željenom KJS
Asignator KJS koji asignira (dodeljuje) fakturu drugom KJS
Asignant KJS kome asignator dodeljuje registrovanu fakturu
Asignirana faktura Faktura na kojoj je kreirana asignacija
Dodeljena faktura Nova faktura koju sistem kreira u kojoj je asignant dužnik

Sledeća slika pokazuje formu za kreiranje asignacije:

asignacija.png

Nakon primene, na pregledu fakture pojavljuje se nova sekcija Asignacija fakture:

asignacija2.png

Asignacija već asignirane ili dodeljene fakture nije moguća.

Otkaz asignacije

KJS koji je kreirao asignaciju može je otkazati pritiskom na dugme Otkaži asignaciju koje je vidljivo na pregledu fakture nakon kreiranja asignacije. Otkaz asignacije podrazumeva ista pravila kao i uobičajeno otkazivanja fakture, sa sledećim napomenama:

  1. Otkaz asignacije prouzrokuje otkaz dodeljene fakture.
  2. Otkazivanje fakture od strane poverioca prouzrokuje otkazivanje asignacije.

Asignaciju nije moguće otkazati nakon što su započeta izmirenja na dodeljenoj fakturi.