Proces rada

Poverilac

 1. Prijavljuje se na web aplikaciju, samostalno otvara nove pristupne naloge po potrebi, dodeljuje im aplikativna ovlašćenja i koristi ih u skladu sa unutrašnjom organizacijom rada.
 2. Registruje fakture u sistemu. Od sistema povratno dobija identifikacioni broj fakture - IDF - i koristi ga za praćenje statusa fakture u CRF.
 3. Nakon registracije fakture, dostavlja fakturu dužniku u roku od 3 dana. Dostavljanje fakture koja nije prijavljena kažnjivo je i uređeno zakonom1.
 4. Sastavlja instrukciju za plaćanje kao element fakture, po propisanoj instrukciji za CRF broj fakture mora biti naveden u pozivu na broj odobrenja. Sastavljanje drugačije instrukcije je kažnjivo i uređeno zakonom1.
 5. Učestvuje u procesu reklamacije i ispravke fakture.
 6. Učestvuje u izveštavanju i koordinaciji sa ostalim učesnicima.

Dužnik

 1. Prijavljuje se na web aplikaciju, samostalno otvara nove pristupne naloge po potrebi, dodeljuje im aplikativna ovlašćenja i koristi ih u skladu sa unutrašnjom organizacijom rada.
 2. Proverava da li su fakture u kojima učestvuje na strani dužnika registrovane u CRF i prati njihov status izmirenja.
 3. Vrši plaćanje fakture po zadataj instrukciji poverioca. Broj fakture mora biti naveden u pozivu na broj odobrenja. Plaćanje drugačije od propisane instrukcije je kažnjivo zakonom1.
 4. Ukoliko faktura nije prijavljena u CRF ili postoji greška, dogovara izmenu sa poveriocem. Za drugačije postupanje, odnosno ne vršenje kontrole fakture propisane su kaznene mere zakonom1.

 1. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015, 113/2017)