Registracija fakture - grupni unos

Funkcionalnost omogućava registraciju više faktura u jednom koraku, upload-om fajla specifične strukture.

Info

Ovaj dokument sadrži samo informacije specifične za ovu vrstu registracije fakture.

Za potpuno razumevanje procesa registracije fakture pogledajte opšte informacije o registraciji fakture.

Unos

Korisnik odabira dozvoljenu vrstu fajla i potvrđuje pritiskom na dugme Registruj fakturu.

Prilikom grupnog unosa, ukoliko postoji bilo kakva greška kompletan fajl se odbija i korisniku se prijavljuje lista grešaka za sve fakture iz fajla.

multiple.png

Specifikacija ulaznih fajlova

Ulazni fajlovi moraju da zodovolje sledeća pravila:

 1. Moraju biti u JSON3 ili CSV2 formatu (CSV fajl mora imati header)
 2. Moraju imati odgovarajuću ekstenziju (na primer, nije moguće učitati .txt fajl koji sadrži CSV podatke).
 3. Mora biti u ASCII ili UTF-8 (bez BOM karaktera) enkodingu.
 4. Zaglavlje CSV fajla vodi računa o velikim i malim slovima (case-sensitive).
 5. Veličina fajla podleže ograničenjima4
  1. Maksimalni broj faktura: 1000
  2. Maksimalna veličina: 5 MB

Imena atributa fakture su na engleskom jeziku. Redosled atributa pojedinačne fakture u fajlovima nije od značaja.

Sledeći primer prikazuje unos dve fakture i jedne profakture u oba podržana formata:

JSON
[
 {
  "DebtorCompanyNumber": "10522",
  "InvoiceNumber": "Racun 18/01",
  "IssueDate": "2018-01-12",
  "Amount": 10000.50,
  "Comments": ""
 }, 
 {
  "DebtorCompanyNumber": "10522",
  "InvoiceNumber": "Racun 18/02",
  "IssueDate": "2018-01-13",
  "Amount": 1725500.00,
  "Comments": "Na osnovu ugovora broj 182790"
 },
 {
  "DebtorCompanyNumber": "10522",
  "InvoiceNumber": "Profaktura 18/01",
  "IssueDate": "2020-01-13",
  "Amount": 80900.34,
  "Comments": "",
  "Lifetime": 44
 }
]
CSV
DebtorCompanyNumber,InvoiceNumber,Amount,IssueDate,Comments,Lifetime
10522,Racun 18/01,10000.50,2018-01-12
10522,Racun 18/02,1725500.00,2018-01-13,Na osnovu ugovora broj 182790
10522,Profaktura 18/03,80900.34,2018-01-13,,44

Nakon obrade se prikazuje rezultat operacije u dve sekcije - sekcija sa greškama i sekcija sa listom registrovanih faktura. Prikazani rezultat moguće je sačuvati kao izveštaj u tekstulani fajl. Greške je moguće sačuvati i u dijanogstički fajl koji korisnici koji imaju problema sa unosom koje ne mogu sami da prevaziđu treba da pošalju na adresu CRF podrške.

multiple_output.png

Detalji atributa

Tip Naziv engleski Naziv srpski Validacija Obavezno
string DebtorCompanyNumber JBKJS dužnika postojanje i tip u registru KJS da
string InvoiceNumber Broj fakture max dužina 22, sintaksa da
decimal Amount Iznos sintaksa da
datetime IssueDate Datum izdavanja ISO-8601 standard 1, ne sme biti raniji od 01.03.2018. da
integer Lifetime Rok trajanja u danima sintaksa, min <= lifetime <= max ne
string Comments Komentar max dužina 150 ne

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 (arhiva

 2. CSV mora biti formata RFC-4180: https://tools.ietf.org/html/rfc4180 (arhiva

 3. JSON mora biti formata RFC-8259: https://tools.ietf.org/html/rfc8259 (arhiva

 4. U slučaju da je potrebno uneti fajlove koji prevazilaze ova ograničenja, potrebno je da ih korisnik particioniše u više manjih fajlova koji zadovoljavaju zadate uslove