Pregled liste faktura

Pregledom liste faktura se dobija uvid u detalje:

  • svih faktura koje su registrovane za PL poverioca
  • svih faktura koje su registrovane za PL dužnika

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

  • Pregled fakture

Tabela faktura uključuje sve elemente sa registracije fakture zajedno sa sistemski generisanim podacima. Tabela ne sadrži listu pojedinačnih plaćanja (uvid u plaćanja se realizuje pregledom konkretne fakture) već isključivo ukupni izmireni iznos.

Za zadati filter faktura prikazuju se ukupna suma iznosa i ukupna suma iznosa izmirenja.

list.png

Operacije koje korisnik može sprovoditi nad tabelom faktura su:

  1. filtriranje i sortiranje svake kolone na osnovu seta informacija
  2. eksport svih ili selektovanih faktura na tekućoj stranici u CSV ili JSON
  3. preuzimanje izveštaja u odnosu na tekući filter u Excel formatu
  4. grupno otkazivanje selektovanih faktura
  5. pregled svih detalja konkretne fakture