Aplikativne uloge i ovlašćenja

Funkcijama servisa nije moguće pristupiti bez dodeljenih odgovarajućih aplikativnih ovlašćenja (eng: claim). Aplikativna ovlašćenja mogu biti grupisana u aplikativne uloge (eng: role).

Aplikativna ovlašćenja dodeljuju:

 • Za prvog korisnika PL, aplikativnu ulogu Lokalni administrator dodeljuje operator organizacione jedinice UT u sklopu procesa registracije PL. Ovo daje prvom korisniku maksimalna prava.
 • Za sve buduće korisnike PL, ovlašćenja može dodeliti bilo koji korisnik koji pripada tom PL kome su data odgovarajuća prava za upravljanje lokalnim korisnicima. Inicijalno jedino prvi korisnik ima pravo da dodeljuje aplikativna ovlašćenja drugim lokalnim korisnicima.

Upozorenje

Ukoliko je korisnik već prijavljen na sistem u trenutku dodele novih ovlašćenja, ona stupaju na snagu tek kada se korisnik ponovo prijavi na sistem.

Svaki korisnik može videti listu aplikativnih ovlašćenja koja su mu dodeljena na stranici svog profila. Ukoliko korisnik nema odgovarajuće ovlašćenje, funkcionalnost mu ili neće biti prikazana, ili će biti onemogućena.

Aplikativna ovlašćenja

Sledeća lista pokazuje sva moguća aplikativna ovlašćenja.

Rad sa lokalnim korisnicima
 1. Kreiranje lokalnog korisnika
 2. Pregled lokalnog korisnika
 3. Opoziv lokalnog korisnika
Rad sa fakturama
 1. Kreiranje fakture
 2. Otkazivanje fakture
 3. Pregled fakture
 4. Izvoz fakture
 5. Asignacija fakture
 6. Izmena iznosa fakture
 7. Izmena iznosa izmirene fakture
 8. Kreiranje specifikacije grupnog plaćanja
Registracija PL
 1. Izmena registracije

U korisničkom upustvu na početku svake stranice koja opisuje konkretnu funkcionalnost, prikazana je lista svih aplikativnih ovlašćenja koja su potrebna da bi ta funkcionalnost bila omogućena.

Aplikativne uloge

 1. Lokalni administrator
  Sadrži sva aplikativna ovlašćenja.
 2. Lokalni korisnik
  Sadrži set osnovnih ovlašćenja za rad sa fakturama.

Hijerarhija KJS

Hijerarhija KJS određuje mogućnost uvida u fakture drugih KJS. Koristi se da bi matične/nadređene organizacije mogle da prate poslovanje svojih organizacionih jedinica, podređenih organizacija itd.

Trenutno postoje dve hijerarhije:

 1. Hijerarhija na osnovu pripadnosti KJS
  KJS lokalne samouprave i DBK imaju mogućnost pregleda svih faktura pripadajućih KJS.
 2. Hijerarhija opština i osnovnih i srednjih škola
  Opštine imaju mogućnost pregleda svih faktura osnovnih i srednjih škola koje pripadaju toj opštini.