Registracija pravnog lica/organa

Da bi pravno lice ili organ moglo započeti sa korišćenjem CRF servisa potrebno je da registruje svoju organizaciju zajedno sa jednim ovlašćenim licem. Ovaj proces se sastoji od popunjavanja on-line registracione forme i fizičkog dostavljanja potrebne dokumentacije u organizacionu jedinicu UT. Nakon uspešne registracije, ovlašćeno lice dobija u posed lokalni administratorski nalog kojim je moguće da za prijavljenu organizaciju registruje i pregleda fakture i kreira naloge za dodatna ovlašćena lica.

On-line deo registracije se može uraditi svakog dana, non-stop. Fizička predaja dokumentacije i preuzimanje korisničkog naloga se može uraditi tokom radnog vremena OJ UT.

Neregistrovana PL su pasivni učesnici sistema u smislu dugovanja. Sve fakture u kojima je dati PL dužnik a registrovane su pre registracije tog PL, biće mu vidljive nakon registracije u CRF.

Popunjavanje registracione forme

Pravno lice ili organ (PL) popunjava on-line registracionu formu koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač.

Prvi deo registracione forme sadrži osnovne podatke o PL:

registraciona_forma_1.png

Upozorenje

JBKJS popunjavaju samo KJS kojima je isti dodeljen za rad u okviru KRT.

Drugi deo registracione forme sadrži podatke o lokalnom administratoru za PL:

registraciona_forma_2.png

Podaci o lokalnom administratoru su podaci o prvom OL koje poseduje ovlašćenje za otvaranje dodatnih korisničkih naloga za druge zaposlene kojima će biti omogućen rad u CRF i prava pristupa za PL koje se registruje .

Napomena

Atribut Broj identifikacione isprave za državljane Republike Srbije predstavlja broj lične karte, dok je za strane državljane broj pasoša ili broj lične karte za strance sa stalnim boravkom. U ovom polju dozvoljava se unos 5-9 numerika.

Upozorenje

Adresa elektronske pošte -- email -- je posebno bitan podatak za proces registracije jer je UT koristiti za komunikaciju sa korisnikom i davanje instrukcija. Bez validne adrese elektronske pošte nije moguće završiti proces registracije. Ukoliko je OL proverilo ispravnost svoje adrese ali iz bilo kog razloga ne dobija povratne informacije od CRF servisa, potrebno je otkazati registraciju i koristiti pouzdaniji email servis ili u kontaktu sa nadležnom organizacionom jedinicom UT informisati se o daljim koracima.

Treći deo registracione forme sadrži podatke o organizacionoj jedinici Uprave za trezor:

registraciona_forma_3.png

PL unosi broj organizacione jedinice UT u kojoj želi da završi proces registracije predajom potrebne dokumentacije. Korisnik nema nikakvih ograničenja po pitanju odabira organizacione jedinice UT.

Proces registracije pokreće se slanjem zahteva. Ovaj postupak potrebno je uraditi samo jednom.

Ukoliko je registracija uspešna, korisniku se prikazuje sledeći ekran i dobija e-mail identične sadržine:

registracija_uspeh.png

Na slici su numerički označene sledeće informacije:

  1. Identifikator registracije - koristi se prilikom obraćanja UT sa zahtevom za intervenciju
  2. Link ka dokumentaciji
  3. Token za izmenu registracije - koristi se ako je došlo do grešaka prilikom unosa koje je korisnik identifikovao nakon što je uspešno poslao zahtev

PDF fajl sa popunjenom registracionom formom se dobija kao prilog e-mail poruke (eng: attachment). Nije moguće završiti registraciju bez uspešne e-mail komunikacije sa CRF servisom. Ukoliko korisniku na unetu e-mail adresu ne stigne potvrda o registraciji od CRF servisa, mora se koristiti token za izmenu registracije da bi se pokušala alternativna adresa elektronske pošte ili ponovno slanje na isti e-mail (u ovom slučaju korisnik učitava postojeću registraciju i ne menjajući podatke ponavlja slanje zahteva).

Upozorenje

Ne treba se obraćati UT ako izostane e-mail poruka prilikom registracije PL. Korisnik koji ne dobije registracioni e-mail mora ga menjati koristeći token za izmenu registracije sve do ostvarivanja komunikacije.

Praćenje e-mail instrukcija

Nakon uspešnog slanja registracione forme, lokalni administrator za PL na adresu elektronske pošte koju je naveo u prethodnom koraku dobija obaveštenje od UT o daljim koracima registracije.

E-mail sadrži link ka on-line korisničkoj dokumentaciji CRF sa listom dokumenata koje je potrebno obezbediti i adresu organizacione jedinice UT u koju je potrebno fizički dostaviti pomenute dokumente.

Ovlašćeno lice - lokalni administrator lično ili drugo lice koje je ovlašćeno - dostavlja potrebnu dokumentaciju isključivo organizacionoj jedinici UT koju je naveo u registracionoj formi.

Nakon završetka ovog procesa moguće je prijaviti se na sistem prvi put.

Napomena

Korisnički nalog predstavlja isključivo jedno fizičko lice.

Isto fizičko lice može biti ovlašćeno za više PL ali za svako mora ima različite korisničke naloge.

Rezime koraka registracije

  1. Ovlašćeno lice popunjava on-line registracionu formu za PL koje ga je ovlastilo, koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač.
  2. Nakon poslate registracione forme OL dobija povratni e-mail od UT o uspešnosti registracije na adresu elektronske pošte koja je navedena u prethodnom koraku.
  3. E-mail sadrži link ka dokumentaciji koju je potrebno obezbediti i adresu OJ UT u koju je potrebno fizički dostaviti potrebne dokumente.
  4. OL fizički dostavlja dokumentaciju u OJ UT.
  5. Ukoliko je dokumentacija ispravna OL dobija potvrdu za predaju korisničkog naloga za pristup CRF.

Izmena zahteva za registraciju

Zahtev za registraciju koji još uvek nije odobren moguće je bilo kada naknadno promeniti korišćenjem tokena za izmenu registracije koju korisnik dobija nakon uspešno poslatog zahteva. Ovo se ne mora raditi na istoj radnoj stanici kao i prvi unos zahteva.

Da bi korisniku registracija bila popunjena sa prethodno unetim podacima potrebno je da pritisne dugme Učitaj registraciju i unese svoj token za izmenu. Nakon što su podaci učitani korisnik ih može izmeniti po želji (sem polja JBKJS, MB i PIB) i ponovo poslati zahtev za registraciju. Novonastala registracija ima isti identifikator registracije i token za izmenu.

Jednom kada je registracija PL odobrena ovu funkcionalnost nije moguće koristiti. Nakon odobravanja registracije lokalni korisnik sa aplikativnim ovlašćenjem Izmena registracije može preko stranice svog profila promeniti većinu atributa PL.

Otkaz registracije

Jednom kada je registraciona forma popunjena i poslata, nije više moguće ponoviti registraciju za isto PL. Ukoliko prethodno poslata registracija sadrži greške, potrebno je obratiti se nadležnoj organizacionoj jedinici UT sa zahtevom za ukidanje pristupa CRF nakon čega je ponovna registracija datog PL moguća.