Upravljanje lokalnim korisnicima

U okviru opcija za administraciju, ovaj tab omogućava korisniku koji ima odgovarajuća prava da ažurira ovlašćenja već kreiranih naloga za svoj PL.

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeća ovlašćenja:

 • Pregled lokalnog korisnika
 • Opoziv lokalnog korisnika

Na stranici za upravljanje korisnicima može se dobiti uvid u listu svih korisnika organizacije.

Funkcionalnosti

Sledeće funkcionalnosti su na raspolaganju:

 • Pregled detalja lokalnih korisnika
 • Ažuriranje detalja lokalnog korisnika u bilo kom trenutku nakon kreiranja bez obzira na aktivnost:
  • Izmena aplikativnih ovlašćenja
  • Izmena imena
  • Izmena elektronske pošte
 • Opoziv jednog ili više korisnika - nakon opoziva korisnički nalog ostaje u listi ali nije više aktivan.

Važna informacija

Nije moguće potpuno obrisati korisnički nalog - nalog za koji upotreba više nije poželjna potrebno je opozvati.

Na sledećoj slici prikazan je primer PL koji ima 3 lokalna korisnika:

lokalni_korisnici.png

 • Prvi prikazani korisnik ( 1 ) je štikliran nakon čega se pojavilo dugme Opozovi ( 4 ).
 • Korisnik ( 2 ) je aktivan u sistemu što se vidi u njegovom statusu.
 • Korisnik ( 3 ) je već opozvan što znači da ne može više da pristupi sistemu te je posebno vizuelno označen crvenom bojom i ima odgovarajući status Opozvan. Pored ovoga moguće je da korisnik bude Deaktiviran što znači da je opozvan iz centrale UT i jedino se zahtevom može ponovo aktivirati.

Detalji korisnika

Klikom na dugme Detalji otvara se poseban ekran gde su prikazane sve moguće informacije o izabranom korisniku:

detalji_korisnika.png

Na ovom ekranu prikazana je lista trenutnih aplikativnih uloga i ovlašćenja za prikazanog korisnika.

Na slici je prikazano da:

 • korisnik ima ulogu Lokalni administrator ( 1 )
 • uloga se sastoji od prikazanih korisničkih ovlašćenja ( 2 )
 • ovlašćenja je moguće ažurirati pritiskom na dugme Izmeni ( 3 )
 • lokalni administrator može promeniti ime i e-mail lokalnog korisnika ( 4 )

Važna informacija

Uloga je skup korisničkih ovlašćenja.

Korisnik može imati više posebnih uloga. Pored skupa korisničkih ovlašćenja koje te uloge sadrže, mogu mu se postaviti i dodatna korisnička ovlašćenja.