Odobravanje organizacije

Organizacije koje pristupaju CRF servisu moraju inicijalno da se registriju popunjavanjem on-line forme. Svi registracioni zahtevi od strane individualnih PL su vidljivi su u ovoj listi i korisnik sa odgovarajućim pravima (generalno operator Uprave za trezor) može da ih pregleda i aktivira.

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ovih funkcionalnosti neophodno je imati sledeća ovlašćenja:

  • Креирање корисника
  • Преглед корисника
  • Опозив корисника

Aktivacija zahteva sprovodi se dodelom korisničkog imena budućem lokalnom administratoru za PL. Inicijalno, sistem sam generiše naziv korisničkog naloga u formatu <ime>.<prezime> i moguće je da ga operator izmeni pre aktivacije. Korisnička imena u sistemu su jedinstvena, tj. nije moguće da postoje dva istoimena korisnika u sistemu nezavisno od toga kom PL pripadaju.

Neregistrovane organizacije su pasivni učesnici sistema - tačan trenutak registracije organizacije nije od značaja, bilo da je ona potpuno nezavisna od postojećih organizacija u sistemu ili je nadređena/podređena već registrovanoj organizaciji. Sve fakture koje afektuju još uvek neregistrovanu organizaciju biće joj vidljive nakon registracije.

Aktivacija

Aktivacijom zahteva u sistemu dolazi do sledećih promena:

  1. Pravno lice postaje poznati entitet u CRF sistemu. Ukoliko je u pitanju privatno pravno lice, budući registranti ga u fazi registracije mogu navesti kao nadređenu instituciju.
  2. Lokalni administrator biva kreiran u neaktivnom stanju i može da započne proces dodele lozinke.
  3. Zahtev za registraciju prelazi u aktivirani status i više neće biti prikazivan u listi zahteva.

Info

U fazi testiranja korisnik koji ima pravo odobravanja registracija je operator i pripada organizaciji Uprava za trezor

Otkazivanje zahteva za registraciju

Nije moguće da u sistemu postoje dva zahteva za istu organizaciju, što se rasuđuje na osnovu identifikacije organizacije (JBJKS ili PIB,MB). Korsinik nema pravo izmene registracije jednom kada je uspešno registrovana u CRF sistemu. Ukoliko je došlo do greške, potrebno je da se ovlašćeno lice obrati Upravi za trezor za otkazivanje registracije da bi ponovni unos sa ispravnim podacima bio moguć.

Deaktivacija organizacije

Deaktivacija organizacije nije moguća. Ovaj efekat se postiže opozivom svih korisnika te organizacije.