Pregled izmirenja fakture

KJS u ulozi dužnika obavezan je da pre plaćanja fakture proveri da li je faktura registrovana u CRF. U protivnom, dužnik rizikuje da plaćanje bude odbijeno od strane platnog prometa UT.

Plaćanja se realizuju nalozima za prenos koristeći predefinisane šifre plaćanja. Nakon obrade naloga u platnom prometu UT, sistem registruje plaćanje u CRF.

UT automatski, na osnovu informacija na nalogu za prenos, ustanovljava na koju registrovanu fakturu se plaćanje odnosi. Nakon uspešnog izvršenja uplate dužnici mogu videti listu uplata registrovanih na njihovim fakturama. Kada se ukupan iznos svih registrovanih uplata izjednači sa iznosom fakture ona dobija status u CRF Izmirena i dalja plaćanja nisu moguća.

Registracija plaćanja se sprovodi po automatizmu.

Izmirenja, ukoliko postoje, prikazana su odmah ispod osnovnih informacija fakture:

izmirena.png izmirenja.png

Upozorenje

U slučaju da korisnik želi otkaz fakture za koju su registrovana plaćanja potrebno je da upotrebi reklamaciju za otkaz izmirenja. Ako ovo nije moguće iz bilo kog razloga, obraća se dopisom nadležnoj organizacionoj jedinici UT, odnosno na zvanični kanal za podršku.

Faktura je izmirena ako je suma iznosa svih plaćanja jednaka iznosu fakture ili veća uz toleranciju od 100 dinara. Plaćanja za koja iznosi premašuju definisanu toleranciju odbijaju se u platnom prometu UT.

Detalji registracije plaćanja

U platnom prometu UT za registrovane fakture realizuje se niz poslovnih pravila po pristizanju naloga za prenos. Uplate koje se odnose na fakture koje nisu registrovane u CRF ili na fakture koje su već u celini izmirene, UT odbija.

Isključivo nalozi za prenos sa šiframa plaćanja 220-226 za komercijalne transakcije se smatraju fakturama. Sve fakture moraju imati jednu od ovih šifri plaćanja.

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Član 2, tačka 1

Komercijalne transakcije su ugovorene transakcije između subjekata javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, koje se odnose na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga uz naknadu, u koje se ubrajaju i građevinski i investicioni radovi, kao i komunalne usluge.

Pravila uparivanja

UT na osnovu elemenata naloga za prenos identifikuje o kojoj CRF fakturi se radi koristeći sledeća pravila uparivanja:

Element naloga za prenos Element fakture Komentar Šta se uzima
Poziv na broj odobrenja Broj fakture PBO iz instrukcije za plaćanje ili broj fakture svi alfanumerici
Naziv zaduženja JBKJS Ako je račun zaduženja 620 Prvih pet karaktera
Poziv na broj zaduženja JBKJS Ako je račun zaduženja 640 Od trećeg 5 karaktera
Račun zaduženja JBKJS Identifikacija dužnika preko RIR Kompletno polje
Račun odobrenja JBKJS ili PIB,MB Identifikacija poverioca preko RIR Kompletno polje

Atribut Broj fakture (koji se registruje u CRF) i Poziv na broj odobrenja (koji se navodi na nalogu za plaćanje) se uparuju prečišćeni od svih simbola:

Atribut Primer Prečišćen
Broj Fakture 2018 / UT / 01 2018UT01
Pozivi na broj odobrenja (korektno) 2018 / UT / 01
2018 UT 01
2018UT01
2018 - UT:01
2018.UT/01
2018UT01
Pozivi na broj odobrenja (greške) 2018 01 UT
2018.01-UT
2018 / UT / 0
201801UT
201801UT
2018UT0

Upozorenje

Poverioci moraju da se uvere da se račun odobrenja koji je poslat dužniku u instrukcji za plaćanje zapravo nalazi u RIR. Retko se dešava da komercijalne banke zbog tehničkih problema ne registruju račun u RIR narodne banke. U protivnom, ukoliko račun ne može biti nađen u RIR nalog se odbija.

Otkaz izmirenja

Po dizajnu servisa nije moguće otkazati izmirenje jer se ona automatski registruju po obradi platnog naloga. Ipak, svakodnevni rad donosi neplanirane probleme koje nije moguće izbeći.

Na primer, ukoliko je platni nalog uspešno obrađen u platnom prometu UT, izmirenje fakture će biti registrovano automatski, no ako se kasnije vrši povraćaj uplaćenih sredstava iz bilo kog razloga, ovo neće automatski ukloniti izmirenje. U ovoj situaciji lokalni korisnik PL dužnika može da prijavi reklamaciju pod nazivom otkaz izmirenja kojom prilikom dostavlja odgovarajuće podatke radi dokazivanja povraćaja sredstava.

Otkazana izmirenja se prikazuju među listom svih izmirenja fakture sa posebnim statusom Otkazano i ne učestvuju u izmirivanju fakture.